Actievoorwaarden Mijn Etos: één minuut gratis winkelen

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Mijn Etos actie (verder te noemen: "de Actie") van Etos B.V (verder te noemen: "de Organisator"). Etos B.V. is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam. Etos is een gedeponeerde merknaam.
 2. Deze Actie heeft als doel om door middel van een loting een prijs weg te geven onder de deelnemers om zo meer klanten te werven voor “Mijn Etos”.
 3. De Actie loopt van 20 februari 2019 tot en met 24 februari 2019, in deze periode kan de deelnemer zich inschrijven voor Mijn Etos op de Negenmaandenbeurs. De deelnemer heeft tot 3 maart 2019 de tijd om de inschrijving voor Mijn Etos definitief te maken.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

 

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is een ieder die zich van 20 februari t/m 24 februari 2019 op de Negenmaandenbeurs in RAI Amsterdam via een daar aanwezige iPad inschrijft voor Mijn Etos en vervolgens per e-mail de inschrijving voor Mijn Etos definitief maakt.
 2. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 4. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn eveneens uitgesloten van deelname.
 5. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 6. Deelname kan uitsluitend door je uiterlijk op 24 februari 2019 op de Negenmaandenbeurs in RAI Amsterdam in te schrijven via een daar aanwezige iPad voor Mijn Etos. De deelnemer heeft tot 3 maart 2019 de tijd om de inschrijving voor Mijn Etos vervolgens per e-mail definitief te maken. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

III. Prijs, prijsuitkering en spelregels

 1. In totaal is er één (1) keer voor één (1) persoon één (1) minuut gratis winkelen voor ten hoogste €449,- aan boodschappen bij een reguliere winkel van Etos te winnen. De prijs kan niet worden omgewisseld in geld.
 2. De winnaar ontvangt na afloop van de Actie op uiterlijk 1 april 2019 een persoonlijk bericht per e-mail. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 3. De winnaar wordt bepaald door middel van een willekeurige trekking.
 4. De prijs zal binnen één (1) maand na bekendmaking van de winnaar moeten worden uitgekeerd en zal in overleg met de winnaar worden afgestemd. In alle gevallen heeft Organisator de doorslaggevende stem. Aan de prijs zijn de volgende aanvullende voorwaarden verbonden: - Bij het "gratis winkelen" mag slechts gebruik worden gemaakt van Etos mandjes, zonder extra tassen en/of andere hulpvoorwerpen; - Alleen hetgeen in of op het mandje is gestapeld, en op eigen kracht daarin/-op/-aan blijft liggen dan wel hangen maakt deel uit van de prijs. Gebruik van touw, plakband, elastiek en andere hulpmiddelen is niet toegestaan; - Alle gewinkelde artikelen moeten bij de betreffende Etos winkel te koop zijn en moeten heel en in hun verpakking blijven en mogen niet opzettelijk beschadigd worden; - Van ieder artikel mag maar één (1) artikel worden gepakt; - Alle artikelen uit het aanwezige basisassortiment kunnen gekozen worden, met uitzondering van: cadeaukaarten, medicijnen/geneesmiddelen, babyvoeding tot 6 maanden, zowel dames- als herengeuren die achter glas/slot worden verkocht alsmede alle artikelen die verkocht worden bij de servicebalie.
 5. Er geldt voor de door de winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

 1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, en met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de site en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.
 3. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen om Organisator moverende redenen, zonder dat deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.
 5. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de klantenservice via tel. 0800-0305.
 6. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 6 februari 2019.