Vertraging op bezorgen van bestellingen en retouren. Lees meer

Etos+ bestaat uit een Etos+ app en Etos+ service (hierna samen “Etos+”) van Etos B.V. (hierna “Etos”). Met Etos+ kunnen klanten via Thuisapotheek (PGH Apotheek B.V.) medicijnen bestellen, laten bezorgen thuis of laten bezorgen in Etos+ winkels in Haarlem en Overveen. Daarnaast verkrijgen klanten via de Etos+ app inzicht in hun medicatie. Voor gebruik van Etos+ gaat u een zelfstandige behandelingsovereenkomst aan met Thuisapotheek.

1. algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van Etos+.

1.2. Etos kan deze Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gaan in zodra deze online en in de Etos+ app zijn aangepast en u nadien gebruik maakt van Etos+.

2. account

2.1. U kunt slechts gebruik maken van Etos+ wanneer u zich via de Etos app een account heeft aanmaakt en u bent aangemeld bij de Thuisapotheek.

2.2. In het aanmeldingsproces van de Etos+ app gaat u twee overeenkomsten aan: u wordt enerzijds klant van Etos+ en anderzijds klant van de Thuisapotheek. U moet daarom zowel de algemene voorwaarden van Etos+ als de algemene voorwaarden van Thuisapotheek accepteren. U gaat een behandelingsovereenkomst aan met de Thuisapotheek en Etos is verantwoordelijk voor de Etos+ app en de pick-up points in de Etos+ winkels. De Algemene Voorwaarden van Etos+ en de algemene voorwaarden van de Thuisapotheek zijn altijd te raadplegen in de Etos+ app.

2.3. Voor het aanmaken van een account dient u gegevens in te vullen in de Etos+ app. Het gaat om de volgende gegevens:

a. Voornaam, voorletter, achternaam;

b. Geboortedatum;

c. E-mailadres en telefoonnummer;

d. Adres, postcode en woonplaats;

e. Burgerservicenummer;

f. Uw huisarts; en

g. Eventueel aanvullende medische gegevens.

Etos en de Thuisapotheek verwerken deze gegevens conform het privacybeleid van Etos+ en het privacybeleid van de Thuisapotheek. Tijdens het aanmeldingsproces wordt u geïnformeerd over het privacybeleid van Etos+ en de Thuisapotheek en wordt u om verschillende toestemmingen gevraagd. Het privacybeleid van Etos+ en van de Thuisapotheek is altijd te raadplegen in de Etos+ app. Indien u uw instemming voor het verwerken van medische gegevens door Etos op een later moment weer intrekt, kunt u geen gebruik meer maken van Etos+ en zal uw account worden verwijderd.

2.4. Om uw identiteit vast te stellen maakt de Etos+ app tijdens het aanmeldingsproces gebruik van de bank identificatie ‘iDIN’. iDIN is een dienst van de banken waarmee consumenten zich met de inlogmiddelen van hun eigen bank kunnen identificeren

2.5. U kunt pas gebruik maken van Etos+ als u succesvol bent aangemeld bij de Thuisapotheek. Onderdeel van het aanmeldingsproces bij de Thuisapotheek is een telefonisch intakegesprek. Dit gesprek kunt u inplannen via de Etos+ app.

2.6. Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen gebruik maken van Etos+.

2.7. Etos+ is bestemd voor consumenten. Zakelijk gebruik van Etos+ is niet toegestaan.

2.8. De klant is verplicht zijn of haar eigen medicatie op te halen in de Etos+ winkels en moet zich dienaangaande bij het ophalen bij een balie kunnen identificeren middels een geldig identificatiebewijs.

2.9. Etos+ is momenteel alleen beschikbaar voor inwoners van de gemeentes Haarlem en Overveen.

2.10. Voor advies over uw medicatie dient u contact op te nemen met de Thuisapotheek. De Etos medewerkers kunnen geen informatie of advies over medicatie verstrekken

2.11. In aanvulling op andere (rechts)middelen die Etos ten dienste staan, is Etos te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om het gebruik van uw account tijdelijk of blijvend te beperken of te beëindigen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

a. u in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of de algemene voorwaarden van de Thuisapotheek;

b. Etos van mening is dat uw handelen schade aan Etos of aan derden kan toebrengen;

c. Etos+ wordt stopgezet.

Etos zal voor bovengenoemde maatregelen in geen geval aansprakelijk zijn.

2.12. Het aanmaken van een account is kosteloos behoudens eventuele kosten voor uw telefoonabonnement en internetverbinding.

2.13. Tussen Etos en de klant bestaat geen betaalrelatie.

3. behandelingsovereenkomst met de Thuisapotheek

3.1. Via de Etos+ app kunt u zich aanmelden bij de Thuisapotheek. U sluit dan een zelfstandige behandelingsovereenkomst met de Thuisapotheek. Etos is geen apotheek en is geen partij bij deze behandelingsovereenkomst. De Thuisapotheek is uw behandelend apotheek en draagt de verantwoordelijkheid voor de intake, uitgifte en ter hand stelling van de geneesmiddelen, medicatieverificatie, medicatiebewaking en medicatiereview.

3.2 Het is niet mogelijk om via de Etos+ app andere dan receptgeneesmiddelen te bestellen en geleverd te krijgen.

4. aansprakelijkheid

4.1. Etos spant zich in om Etos+ aan u ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan Etos niet garanderen dat de Etos+ app, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. Etos is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via Etos+ ontsloten worden.

4.2. Etos kan op ieder gewenst moment het aanbieden van Etos+ staken of de inhoud van de Etos+ service of Etos+ app aanpassen.

4.3. Etos is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden veroorzaakt door Etos+, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van Etos+.

4.4. De Etos+ app kan links bevatten naar externe internetpagina’s (zoals iDIN). Etos is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Etos is niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens op deze externe internetpagina’s.

4.5. Etos is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere materialen of uitingen die gebruikers of derden via de Etos+ app plaatsen of ter beschikking stellen zoals recept informatie door (huis)artsen.

5. privacy

5.1. Etos verwijst u naar het privacybeleid van Etos+ en van de Thuisapotheek. Deze kunt u terugvinden in de Etos+ app en op de website van Etos+.

6. intellectuele eigendomsrechten

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Etos+, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Etos, of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de in de applicatie vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

7. overig

7.1. Op Etos+ en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot Etos+ zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederlands.

Bekijk winkelmandje