Actievoorwaarden winactie Etos reviews

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de digitale winactie waarbij deelnemers na het plaatsen van een beoordeling kans kunnen maken op een online kortingscode t.w.v. € 50,- te besteden bij Etos (etos.nl) (verder te noemen: de “Actie") van Etos (verder te noemen: "de Organisator”). Etos B.V. is gevestigd op de Provincialeweg 11 te Zaandam.
 2. Etos is een gedeponeerde merknaam
 3. De Actie heeft als doel door middel van een actie klanten op te roepen producten online te beoordelen.
 4. De Actie loopt van 1 maart 2023 tot en met 31 oktober 2024 (de “Actieperiode”).
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deel te nemen aan de Actie, gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 7. De actie wordt bekendgemaakt via de volgende kanalen: e-mail.

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is een ieder die binnen de Actieperiode online een product koopt op etos.nl en dit product beoordeelt door een review te schrijven, welke na het plaatsen openbaar wordt voor een ieder.
 2. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 3. Minderjarigen tot achttien (18) hebben voor deelname aan deze Actie de uitdrukkelijke toestemming van hun ouder/verzorger/voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger nodig en kunnen deze toestemming op verzoek van de Organisator overleggen.
 4. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
 5. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode tot één maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 6. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

III. Prijzen

 1. In totaal zijn er twintig (20) kortingscodes te winnen ter waarde van € 50,- per kortingscode. Iedere maand in de Actieperiode kan er één kortingscode gewonnen worden. De kortingscode van € 50,- kan uitsluitend online bij Etos besteed worden. De totale waarde van de prijzen bedraagt dan ook € 1.000,-. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
 2. De kortingscode van €50,-, te besteden op etos.nl, dient in één keer verzilverd te worden. De kortingscode kan dus niet verspreid gebruikt worden over meerdere bestellingen. De kortingscode kan niet worden ingezet voor bezorgkosten. Bij besteding van minimaal €30,- (exclusief kortingscode) zijn de bezorgkosten gratis. Voorbeeld: bij besteding van €80,- wordt de kortingscode van €50,- ingezet. Er blijft nog €30,- over. De bezorgkosten zijn gratis.
 3. De winnaars worden op willekeurige wijze getrokken uit het aantal deelnemers. Met de winnaars wordt contact opgenomen via de mail voor de levering van de prijs.
 4. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 5. Iedere maand in de Actieperiode wordt er een winnaar uitgekozen. De winnaars worden op elke eerste dinsdag van de maand bekendgemaakt, namelijk 4 april 2023, 2 mei 2023, 6 juni 2023, 4 juli 2023, 1 augustus 2023, 5 september 2023, 3 oktober 2023, 7 november 2023, 5 december 2023, 2 januari 2024, 6 februari 2024, 5 maart 2024, 2 april 2024, 7 mei 2024, 4 juni 2024, 2 juli 20246 augustus 2024, 3 september 2024, 1 oktober 2024 en als laatst op 5 november 2024.
 6. De uitgekozen winnaar dient binnen 3 weken de winst te bevestigen/te accepteren door te reageren op de e-mail waarin hij/zij als winnaar is aangewezen.
 7. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.
 8. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien lijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op de wijze zoals omschreven in deze actievoorwaarden, zonder daartoe verplicht te zijn.
 9. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

IV. Aansprakelijkheid

 1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op Etos.nl en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 3. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@etos.nl.
 4. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
 5. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter worden voorgelegd.


Aldus opgemaakt te Zaandam, 1 maart 2023

Artikel opslaan

Bekijk

Wij adviseren om Microsoft Internet Explorer 11 en lager niet te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze website adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari.