Alternative text missing

Klimaat pagina

Bij Etos vinden we het belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met ons aandeel in milieubelasting. We willen de impact van onze activiteiten zo klein mogelijk houden. We willen bijdragen aan een betere wereld, zodat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van de voordelen van een gezonde planeet.

Inhoudsopgave:

Welkom op onze klimaat pagina
Welcome to our climate page

Carbon Footprinting
Climate Targetsetting
Climate Reporting
Documents
Agenda
Frequently Asked Questions

 

For English click here

Welkom op onze klimaat pagina

Met onze ruim 500 winkels staat Etos midden in de samenleving en voelen we ons betrokken bij wat onze klanten bezighoudt. Als betrokken drogist willen we bijdragen aan een gezonde en duurzame maatschappij. We willen bijdragen aan een betere wereld, zodat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van de voordelen van een gezonde planeet. Een beweging die we als Etos alleen samen met alle medewerkers, ondernemers, overheden en leveranciers kunnen maken.

Op deze website vindt u meer informatie, instructievideo’s en andere hulpmiddelen om onze klimaatambities in de toeleveringsketen samen te gaan realiseren.

Klimaat

De uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten versterkt het broeikaseffect en draagt zo bij aan de klimaatverandering. Ook binnen onze keten hebben wij met uitstoot van broeikasgassen te maken. Het grootste deel van onze emissies vindt plaats in onze waardeketen bij onze leveranciers. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid en tegelijkertijd biedt het een kans om te verbeteren en hier samen in op te trekken. Daarom zijn ketentransparantie en samenwerking cruciaal voor ons. 

Samen met onze leveranciers naar zo min mogelijk uitstoot
Bij Etos willen wij de beweging naar een leefbare aarde ambitieus en concreet invullen. Etos streeft ernaar om in 2030 45% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 2018. Met deze ambitie willen we de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 1,5 graad. Deze ambitie maakt deel uit van onze inzet voor het Science Based Targets-initiatief waarin we samen met Albert Heijn en Gall & Gall optrekken.

We werken graag met al onze leveranciers samen om eigen klimaatdoelstellingen op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. Etos vraagt daarom alle leveranciers om:

 1. Zich uiterlijk 30 september 2023 te committeren aan de Net Zero doelstellingen van het Science Based Targets initiative (SBTi). Dit commitment is een belangrijke stap om uw eigen Net Zero Science Based Targets op te stellen en deze binnen 24 maanden na commitment door SBTi te laten valideren.
 2. Te rapporteren over Scope 1-2-3 emissies van 2022 aan Etos uiterlijk 30 september 2023. Deze rapportage wordt vervolgens onderdeel van een jaarlijks proces waarbij alle leveranciers uiterlijk 30 september rapporteren over het voorgaande rapportage jaar.
  1. A-merk leveranciers worden uitgenodigd om te rapporteren via de internationale klimaatbenchmark CDP
  2. Eigen merk leveranciers rapporteren via het ImpactBuying rapportageplatform

Hoe te beginnen

Op deze website vindt u heldere stappen en middelen die u kunt gebruiken om samen de klimaatambities te realiseren. De vervolgstappen zijn te verdelen in drie onderdelen, namelijk Carbon Footprinting, Climate Targetsetting en Climate Reporting. Gebruik de onderstaande vragen om op de juiste manier te navigeren op deze website:

 1. Is uw organisatie gecommitteerd aan het Science Based Targets initiative?
 2. Zijn de scope 1-2 en Scope 3 emissies van uw organisatie berekend?

Ter naslag vind je hieronder de brief die Etos in juli 2023 aan leveranciers heeft verstuurd om hen te informeren over onder andere de nieuwe klimaatambitie.

Brief aan leveranciers

Welcome to our climate page

With our more than 500 stores, Etos is at the center of society and we feel involved in what matters to our customers. As a committed drugstore, we want to contribute to a healthy and sustainable society. We want to minimize the impact of our activities and contribute to a better world, so that future generations can continue to enjoy the benefits of a healthy planet. A movement that we can only make together with all employees, entrepreneurs, governments and also suppliers.
On this website you will find more information, instructional videos and other tools to make a start together to realize our climate ambitions in the supply chain.

Climate

Greenhouse gas emissions from human activities amplify the greenhouse effect and thus contribute to climate change. We also deal with greenhouse gas emissions within our supply chain. Most of our emissions take place in our value chain with our suppliers. This is a major responsibility and at the same time an opportunity to improve and to act together. Therefore, chain transparency and cooperation are crucial for us. 

Working with our suppliers to minimize emissions
At Etos, we want to be ambitious and concrete in the movement towards a liveable earth. Etos aims to emit 45% fewer greenhouse gases in the supply chain in 2030 than in 2018. With this ambition, we want to limit global warming to a maximum of 1.5 degrees. This ambition is part of our commitment to the Science Based Targets initiative in which we partner with Albert Heijn and Gall & Gall. We are happy to work with all our suppliers to set their own climate targets and report annually on progress. Etos therefore asks all suppliers to:

 1. Commit to the Net Zero targets of the Science Based Targets initiative (SBTi) by no later than September 30th 2023. This commitment is an important step which will enable you to establish your own Net Zero Science Based Targets and have them validated by SBTi within 24 months after making the commitment.
 2. Report 2022 Scope 1-2-3 carbon emissions and emission reduction plans to Etos before September 30th 2023. This becomes an annual process, in which suppliers report on the previous reporting year with an annual deadline of September 30th.
  1. A-brand suppliers are invited to report via the international climate benchmark CDP.
  2. Private Label suppliers are invited to report via the ImpactBuying reporting platform.

Where to start?

We have created this website to guide our suppliers in taking the next steps. In general, there are three areas to work in, being Carbon Footprinting, Climate Targetsetting and Climate Reporting. Please use the following guiding questions to navigate our climate hub.

 1. Has your organization committed to the Science Based Targets initiative?
 2. Has your organization calculated Scope 1-2 and Scope 3 emissions?
  • Yes, we have. In that case, please follow the instructions under Climate Reporting.
  • No, not yet. In that case, please follow steps 1 to 4 (and, later on, steps 5 to 7) under Carbon Footprinting.

For reference, the following announcement letter has been sent to all our suppliers in July 2023.

Letter to suppliers

Carbon Footprinting

Welcome to the Carbon Footprint section. Here, you can find instruction videos, recommendations and tips to calculate your footprint. In general, we encourage you to follow the Greenhouse Gas Protocol to conduct your organizational carbon footprint calculations.

In order to calculate greenhouse gas emissions we advise to follow the following seven steps. Step 1 to 4 are required for calculations, while step 5-7 are useful next steps in developing your climate strategy.

To get started with carbon footprinting, please have a look at the video tutorials and recommendations below.

Step 1 - How to determine Scope & Boundary?

Key terms introduced in this video: setting an organizational boundary, setting an operational boundary, defining Scope 1, 2 and 3 emissions and defining Scope 3 categories

Recommended next steps

 1. Determine your organizational boundary, using an organogram.
 2. Map your company’s processes and identify direct and indirect emissions, categorizing them in Scope 1, 2, and 3.
 3. Check the fifteen Scope 3 categories of the Greenhouse Gas Protocol and assess if they are relevant to your organization.

Tips

 1. Document your Scope and Boundary in an accounting manual to ensure consistent reporting over time.
 2. In case your organization is part of a group, ensure corporate alignment and agree on the consolidation approach.
 3. Make use of the guidance documents provided on our supplier portal, including the Greenhouse Gas Protocol – Corporate Standard.

Step 2- How to collect data for Scope 1-2 emissions?

Key terms introduced in this video: collecting activity data and emission factors, supplier-specific data versus industry-average data 

Recommended next steps

 1. Collect activity data by engaging your relevant colleagues such as finance and procurement colleagues.
 2. Collect supplier-specific emission factors from your electricity supplier.
 3. Collect (generic) emission factors from public databases, such as DEFRA (UK) or CO2emissiefactoren.nl (NL).

Tips

 1. Make sure to document sources of emission factors and keep emission factors up to date every year as they are subject to change.
 2. Pay close attention to units of measure (1 MWh = 1000 kWh; 1 tCO2e = 1000 kg CO2e, etc.)
 3. Before calculating, make sure to check our video on carbon calculations (step 4) and consider using the tools made available on this climate hub.

Step 3- How to collect data for Scope 3 emissions?

Key terms introduced in this video: using Primary versus Secondary data, databases for Scope 3 emission factors

Recommended next steps

 1. Make use of the GHG Protocol Scope 3 guidance and assess the 15 Scope 3 categories based on a spend analysis.
 2. For all relevant Scope 3 emissions categories, collect activity data and (secondary) emission factors.
 3. Identify your high priority suppliers with a spend analysis.
 4. Engage high priority suppliers that jointly represent at least 67% of total volume and request (primary) emissions data.

Tips

 1. For the spend analysis and the collection of activity data, make sure to engage colleagues from Procurement, Finance, and/or Business Control departments.
 2. Consider using an online Scope 3 screening tool, such as the one from Quantis or Sustainalize
 3. Emission factors for food products are available via the following links:
 • RIVM (Netherlands)
 • Big climate database (Denmark)
 • Agribalyse (France)

Step 4 - How to calculate emissions?

Key terms introduced in this video: supplier-specific method, hybrid method, average-based method, spend-based method, calculation tools for Scope 1-2 and Scope 3

Recommended next steps

 1. Calculate Scope 1-2 footprint using the supplier-specific method. Consider using existing Excel-based tools, or create your own.
 2. Depending on your experience and access to data, calculate the Scope 3 footprint using the supplier-specific, average or hybrid calculation method.
 3. Please check our Documents section for available excel-based calculation tools.

Tips

 1. Provide an audit-trail and save data sources in case of external verification of your footprint.
 2. While annually updating your footprint, don’t forget to update emission factors accordingly (especially electricity is subject to change on an annual basis).
 3. Always be mindful of correct use of units of measurements (grams, kilograms, tons, etc.)

Step 5 - How to develop a decarbonization roadmap?

Key terms introduced in this video: emission reductions longlist, decarbonization roadmap, internal carbon price

Recommended next steps

 1. Create a longlist of potential emission reduction measures.
 2. Enrich the longlist with management information for example, impacts and costs and consider using the Emission Reduction template provided on this platform.
 3. Rank and prioritize measures, and if needed, develop a business case.
 4. Engage your management and use the decarbonization roadmap to facilitate decision-making and accountability.

Tips

 1. In evaluating reduction measures, be mindful of desired or undesired side-effects.
 2. Consider using the emission reduction template in our Documents section.
 3. In your decarbonization roadmap, don’t postpone complex measures into the distant future. If extra knowledge and experience is needed, act today, for example, by doing a market study or a pilot.

Step 6 - How to engage suppliers?

Key terms introduced in this video: spend analysis

Recommended next steps

 1. Identify the suppliers you will engage based on a spend analysis, and create prioritized subsets of suppliers to differentiate your engagement. 
 2. Proactively communicate your plans and ambitions to your suppliers, for example in personal dialogues, via a letter, or via an introductory webinar.
 3. Start onboarding your high(er) priority suppliers and facilitate the exchange of data.

Tips

 1. Facilitate learning & development in your supply chain, by referring to e-learning materials, such this knowledge portal or SME Climate Hub.
 2. To accelerate emission reduction, facilitate sharing of best practices among your peer suppliers.
 3. To enhance engagement, consider integrating climate KPIs into your standard documents and processes, in for example a supplier code of conduct, tender requirements, or annual supplier review checklists.

Step 7 - How to engage employees?

Key terms introduced in this video: awareness campaign, employees as sustainability ambassadors, internal price on carbon, hero projects

Recommended next steps

 1. Build internal awareness about climate change and your organizational carbon footprint.
 2. Develop a governance structure in which management is accountable for progress on climate metrics.
 3. Develop a community of sustainability ambassadors and give them ownership over innovative “hero projects”.

Tips

 1. Share your organizational footprint among staff and address actions that they can do to make them part of the solution.
 2. Work with an internal price of carbon, so that emissions are monetized. This creates an environment in which your decision-making is more likely to contribute to climate action.

Climate Targetsetting

To limit global warming to a maximum of 1.5C, Etos requests all its suppliers to commit to the Science Based Targets initiative (SBTi) before September 30th 2023. The SBTi is a partnership between CDP, UN Global Compact, WWF and World Resources Institute. The partnership drives ambitious climate action in the private sector by enabling organizations to set science-based emissions reduction targets. Organizations can apply at SBTi for their climate targets to be validated and approved. Etos has set Science-Based Targets as well and wishes its suppliers to do the same.

Signing the SBTi commitment letter

Etos requests all its suppliers to commit to the SBTi before September 30th 2023. Please make sure to commit to both near-term (5-10 years) and Net-Zero (2050) targets.

Register here to start the SBTi commitment process. Please note that small and medium sized companies must use SBTi’s streamlined route, available here.

Next steps after SBTi commitment

After signing and submitting the commitment letter, you will have 24 months to calculate your organizational carbon footprint (Scope 1-2 and Scope 3) and to develop and submit climate targets in line with the 1.5°C global warming scenario.

 1. Develop your targets in line with SBTi’s science-based criteria.
 2. Submit your target for validation.
 3. Announce your target and inform stakeholders.  
 4. Disclose your emissions annually and monitor progress. ‎

Guidance documents ‎

For companies with significant share of revenue from Forestry, Land-use and Agriculture (FLAG), the SBTi has created a sector-specific guidance (FLAG guidance), available here. For guidance or questions related to the SBTi process, we refer to the Science Based Targets initiative. For guidance around carbon footprint calculations, we refer to Carbon Footprinting.

Climate Reporting

In order to monitor progress over Etos’s Scope 3 ambition to cut down greenhouse gas emissions by 45% in 2030, we need to be able to track emissions. Therefore, Etos requests all suppliers to report Scope 1-2-3 carbon emissions to Etos annually. Our approach distinguishes between A-brand suppliers and Private Label (Own brand) suppliers: 

 • A-brand suppliers are invited to report via the international climate benchmark CDP with an annual deadline of July 26th.
 • Private Label suppliers are invited to report via the ImpactBuying platform with an annual deadline of September 30th.

How to get started with CDP (for A-brand suppliers)? ‎

About CDP

CDP is a not-for-profit charity that runs the global disclosure system for investors, companies, cities, states and regions to manage their environmental impacts. It has questionnaires around Climate Change, Water and Forests. ‎

Climate Change questionnaire

Etos (via its group Ahold Delhaize) requests A-brand suppliers to disclose the Climate Change questionnaire annually. This questionnaire - including the “Supply Chain module” - is needed to aggregate our suppliers’ emissions into Ahold Delhaize’s total value chain footprint. Please make sure to link your account to your clients, in this case Ahold Delhaize (not Etos, because Ahold Delhaize reports via CDP as a group). ‎

Start your disclosure

CDP will invite our A-brand Suppliers via e-mail in March or April. When you log on, our suppliers will see their customers that request emissions reporting, amongst others Ahold Delhaize.

NB: If by late April you have not yet received an invitation, please reach out to CDP directly.

If you are a new user in CDP, please follow the instructions here. If you cannot log in to CDP, please contact CDP via “My Support” in the CDP Help Center.
More information can be found in this video and this presentation.

How to get started with ImpactBuying (for Private Label suppliers)?

The online climate reporting tool is developed and hosted by ImpactBuying (IB). IB will invite all our Private Label suppliers to create an account.

NB: If you haven’t received an invitation by the end of July, please reach out to ImpactBuying via support@impactbuying.com.
The reporting deadline is September 30th, 2023.

Documents

Documents related to Carbon Footprinting

GHG Protocol - Corporate Standard

When you start the process of calculating your organizational carbon footprint, please do so according to the Corporate Standard of the Greenhouse Gas (GHG) Protocol. The "Standard" is the main source of accounting principles, rules and definitions. It also contains a lot of useful examples and best practices. The document is especially useful for the following steps: • Setting the organizational boundary of your footprint (see Chapter 3) • Setting the operational boundary of your footprint (see Chapter 4)

This document is publicly available at www.ghgprotocol.org

GHG Protocol - Technical guidance Scope 3

The goal of this technical Scope 3 Standard is to provide you with a step-by-step approach to cost-effectively understand the impact of your Scope 3 emissions, to support consistent and transparent reporting, and to develop effective reduction measures. This guidance is complementary to the GHG Corporate Standard and can be considered further reading to better understand how to account for Scope 3 emissions. We think the following sections are especially useful if you start with calculating your organizational carbon footprint:

 • Identifying Scope 3 Emissions (Chapter 5)
 • Setting the Scope 3 Boundary (Chapter 6)
 • Collecting Data (Chapter 7)

This document is publicly available at www.ghgprotocol.org

GHG Protocol - Technical guidance Scope 2

This document introduces accounting and reporting requirements related to Scope 2 emissions. This guidance is complementary to the GHG Corporate Standard, and can be considered further reading to better understand how to account for Scope 2 emissions. Noteworthy are the following sections:

 • How to account Scope 2 emissions if you partly purchase and partly generate your own electricity (page 37-39)
 • Difference between Scope 2 market-based vs. location-based (page 25-27)

This document is also publicly available at www.ghgprotocol.org

Emission reduction template

The emission reduction template provides a structure for suppliers to create a decarbonization roadmap. The file consists of three sheets:  

 • Sheet 1: the template
 • Sheet 2: an example of a completed template
 • Sheet 3: examples of reduction measures

A good reduction plan is concrete and complete. Ideally, your total carbon reductions should add up to your carbon reduction target. You can also apply this Excel template to prioritize reduction measures.

Documents related to Climate Targetsetting

SBTi - Net-Zero Standard

This document provides guidance, criteria and recommendations for companies who need to set science-based net-zero targets. Key elements of the Net-Zero Standard are:

 1. To set near-term SBTs: 5–10 year emission reduction targets in line with 1.5°C pathways
 2. To set long-term SBTs: Target to reduce emissions to a residual level in line with 1.5°C scenarios by no later than 2050
 3. Beyond value chain mitigation: In the transition to net-zero, companies should take action to mitigate emissions beyond their value chains. For example, purchasing high-quality, jurisdictional REDD+ credits or investing in direct air capture (DAC) and geologic storage
 4. Neutralization of residual emissions: GHGs released into the atmosphere when the company has achieved their long-term SBT must be counterbalanced through the permanent removal and storage of carbon from the atmosphere.

Source: https://sciencebasedtargets.org/net-zero

SBTi – FLAG guidance

The SBTi Forest, Land and Agriculture (FLAG) Guidance provides an understanding of setting science-based targets for land-intensive sectors, that include land-based emission reductions and removals. Key requirements of the SBTi FLAG Guidance:

 • Set near-term FLAG science-based targets
 • Account for removals in near-term FLAG science-based targets
 • Set long-term FLAG science-based targets
 • Zero deforestation targets must be set for no later than 2025
 • Set science-based targets for fossil emissions

Source: https://sciencebasedtargets.org/sectors/forest-land-and-agriculture

Documents related to Climate Reporting

CDP – Climate Change Reporting Guidance 2023

The CDP Climate Change Guidance provides explanation for answering questions, the required format, and where to find tools or further information to construct your answer.

This document is publicly available at www.cdp.net

Userguide Supplier Scope 3

This userguide provides explanation on how to fill out the ImpactBuying climate reporting tool.

Agenda

Key dates

 • February 1, 2023: CDP platform open (for Branded suppliers)  
 • March 21, 2023: ImpactBuying reporting platform open (for Private Label suppliers)
 • June 30, 2023: Deadline for signing the SBTi Commitment letter (for both Branded and Private Label suppliers)
 • June 30, 2023: Reporting deadline via ImpactBuying (for Private Label suppliers)
 • July 26, 2023: CDP deadline for reporting (for Branded suppliers)

Frequently Asked Questions

FAQs on Carbon Footprinting

Which definitions and methodologies do you advise?
For organizational footprinting we strongly advise the GHG Protocol. For product footprinting we advise to align with Product Environmental Footprint Category Rules (EC), ISO14067 and/or the LCA norms (ISO 14040/44).

Where to find reliable emission factors?
There are numerous datasets available but not all of them are accessible for free. We suggest to align with your respective industry association to make more specific emission factors available. The following databases are useful for food and beverages:

For Scope 1-2 emission factors the following databases are useful:

For other questions, please refer to Carbon Footprinting or Greenhouse Gas Protocol.

FAQs on Climate Targetsetting

Where can I find more information on the Science Based Targets initiative?
Please refer to the FAQs on Science Based Targets website.

My organization is a small- and medium-sized company, so I will follow SBTi’s streamlined route. Is it correct that in following the streamlined route, I do not need to set targets on my Scope 3 emissions?
This would be correct if you only set “near-term targets”, but as most emissions occur in the supply chain (Scope 3), Etos requests its suppliers to set both “near-term” and “Net Zero” (long-term) targets. This means that both Scope 1-2 and Scope 3 emissions will be covered under your climate targets.

FAQs on Climate Reporting

What should I do if I receive an invite from both CDP and from ImpactBuying?
We ask suppliers only to report once. In case you have received two invitations, you are free to choose which platform you want to use.

I received an invite for multiple subsidiaries, do I need to report for them separately?
No, we ask companies to report on a corporate level and include all the subsidiaries in this report.

I provide products to multiple subsidiaries of Ahold Delhaize (Albert Heijn, AB, Albert, Mega Image, Delhaize Serbia, Delhaize Belgium, ADUSA, Etos, Gall & gall) So I need to report on all of them?
Yes, we expect you to report on all of the Ahold Delhaize subsidiaries, but in one report. There is no need to create a separate report for all of them.

On what level should I report?
The reporting should be done on corporate level.

What are the steps I need to take as a new user of CDP?
Please see the following instructions: https://help.cdp.net/en-us/knowledgebase/article/KA-01040

What if I cannot logon to the CDP platform?
Contact CDP via “My Support” in the CDP Help Center.

What if I cannot logon to ImpactBuying?
Please contact ImpactBuying directly via support@impactbuying.com.

If you have other questions around our climate ambitions, please reach out to sustainablesupplier@ah.nl.

Artikel opslaan

Bekijk

Wij adviseren om Microsoft Internet Explorer 11 en lager niet te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze website adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari.