KlimaatHub!

Bij Etos vinden we het belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met ons aandeel in milieubelasting. We willen de impact van onze activiteiten zo klein mogelijk houden. We willen bijdragen aan een betere wereld, zodat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van de voordelen van een gezonde planeet.

Nederlands

Welkom op onze KlimaatHub!
Over de KlimaatHub
Carbon Footprinting

Climate Targetsetting

Climate Reporting

Decarbonisation
Documenten

Agenda

Frequently Asked Questions


English

Welcome to our ClimateHub
About the ClimateHub
Carbon Footprinting
Climate Targetsetting
Climate Reporting
Decarbonisation

Documents
Agenda
Frequently Asked Questions

 

Welkom op onze KlimaatHub!

‘Je goed voelen en er goed uitzien bereikbaar maken voor iedereen.’ Dat is de missie van Etos. Met ruim 500 winkels en een sterke online propositie in heel Nederland staan we midden in de maatschappij en voelen we ons betrokken bij wat onze klanten bezighoudt. Als betrokken drogist willen we daarom bijdragen aan een gezonde en duurzame samenleving. We zetten ons onder meer in om een leefbare aarde over te dragen aan volgende generaties. Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden, heeft Etos de ambitie om in 2030 45% minder broeikasgassen uit te stoten in de toeleveringsketen ten opzichte van 2018. Dit doel is in lijn met het Science Based Target initiatief (SBTi). Wij zijn verantwoordelijk voor een deel van de wereldwijde broeikasgasemissies. Dat is een grote uitdaging en tegelijkertijd biedt het een kans om te verbeteren en samen op te trekken om de klimaatimpact van onze producten en ketens te beperken. Dit kunnen wij alleen met elkaar waarmaken. Bij Etos met alle collega’s en ondernemers, overheden, én met u als leverancier.

Sinds november 2022 vraagt Etos alle A-merk en eigen merk leveranciers om zich te committeren aan SBTi en jaarlijks te rapporteren over hun klimaatimpact. Veel leveranciers doen hierin al actief mee. Zo krijgen we meer inzicht in onze gezamenlijke uitstoot en kunnen wij samen emissiereductiemaatregelen implementeren en versnellen.

Etos verwacht van u, net als al onze andere A-merk en eigen merk leveranciers:

 1. Uiterlijk 18 september 2024: Indiening van volledig ingevulde 2023 klimaatrapportage via het rapportageplatform dat voor uw organisatie van toepassing is. We lichten details toe onder ‘Climate Reporting’.
 2. Uiterlijk 30 juni 2025: Gevalideerde klimaatdoelstellingen in lijn met 1,5C scenario, gevalideerd door SBTi of gelijkwaardig. Uitsluitend voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) is er de “SME-streamlined route” van SBTi. We lichten details toe onder ‘Climate Targetsetting

Onze ambities sluiten aan op wettelijke ontwikkelingen, waaronder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), waarbinnen transparantie over en reductie van klimaatimpact een vast onderdeel is. Wij danken onze leveranciers voor de samenwerking hierin.

Een noodzakelijke voorwaarde om aan deze verzoeken te voldoen is het uitvoeren van een nulmeting van uw organisatie carbon footprint. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Climate Footprinting’.

 

Over de KlimaatHub

Op deze KlimaatHub vindt u toelichting over ons doel en advies en hulpmiddelen te gebruiken om te voldoen aan ons verzoek. We hopen u hiermee op weg te helpen om samen de klimaatambities te realiseren. De KlimaatHub is verdeeld in vier pagina’s:

 1. Carbon Footprinting – hier vindt u alles over het berekenen van uw carbon footprint. Aan de hand van video tutorials, adviezen en voorgestelde concrete acties geven we u kennis om zelf de nulmeting uit te voeren.
 2. Climate Targetsetting – hier vindt u een toelichting over het opstellen van klimaatdoelen volgens SBTi. De SBTi richtlijnen verschillen voor MKB en grotere (niet-MKB) leveranciers. Voor niet-MKB leveranciers actief in landbouwketens is mogelijk ook de sectorspecifieke “Forest Land and Agriculture (FLAG) guidance van toepassing.
 3. Climate Reporting – hier vindt u een toelichting op het jaarlijkse rapportageproces, dat loopt via ImpactBuying of CDP.
 4. Decarbonization – hier vindt u de stappen om reductie van broeikasgassen in gang te zetten.

Voor ondersteunende documentatie en bronnen verwijzen we naar de Documenten pagina. In het geval van vragen of contact, verwijzen we naar de FAQ pagina. Mocht uw vraag daar niet beantwoord worden, dan kunt u ons bereiken via sustainablesupplier@etos.nl.
 

Carbon Footprinting

Welkom bij de sectie Carbon Footprinting. Hier vind u instructievideo's, aanbevelingen en tips om uw voetafdruk te berekenen. Deze zijn in lijn met het Greenhouse Gas Protocol en we raden u aan deze te volgen om de uitstoot van broeikasgassen van uw organisatie te berekenen. Om de uitstoot van broeikasgassen te berekenen, adviseren wij de volgende vier stappen te volgen:

Stap 1 - Bepaal afbakening en reikwijdte

Aanbevolen vervolgstappen
 1. Bepaal je organisatiegrens aan de hand van een organogram.
 2. Breng de processen van uw bedrijf in kaart en identificeer directe en indirecte emissies, categoriseer ze in Scope 1, 2 en 3.
 3. Bekijk de vijftien Scope 3-categorieën van het Greenhouse Gas Protocol en beoordeel of ze relevant zijn voor uw organisatie.
Tips
 • Documenteer uw reikwijdte en afbakening in een boekhoudkundig handboek om consistente rapportage over de jaren heen te garanderen.
 • Als uw organisatie deel uitmaakt van een groep, zorg dan voor interne alignment over de consolidatieaanpak.
 • Maak gebruik van de richtlijnen op ons leveranciersportaal, waaronder het Greenhouse Gas Protocol – Corporate Standard.

Stap 2 - Verzamel gegevens voor Scope 1-2 emissies

Aanbevolen vervolgstappen
 1. Verzamel activiteit gegevens door uw relevante collega's te betrekken, zoals collega's op het gebied van financiën en inkoop.

 2. Verzamel leverancier-specifieke emissiefactoren van uw elektriciteitsleverancier.
 3. Verzamel (generieke) emissiefactoren uit openbare databases, zoals DEFRA  (UK) of CO2emissiefactoren.nl  (NL).
Tips
 • Zorg ervoor dat u de bronnen van emissiefactoren documenteert en houd de emissiefactoren elk jaar up-to-date, aangezien deze aan verandering onderhevig zijn.
 • Let op het juiste gebruik van meeteenheden (1 MWh = 1000 kWh; 1 tCO2e = 1000 kg CO2e, enz.)
 • Bekijk voordat u gaat berekenen onze video over emissieberekeningen (stap 4) en overweeg om de tools te gebruiken die beschikbaar zijn op deze KlimaatHub.

Stap 3 - Verzamel gegevens voor Scope 3-emissies

Aanbevolen vervolgstappen
 1. Maak gebruik van de GHG Protocol Scope 3-richtlijnen en beoordeel de 15 Scope 3-categorieën op basis van een uitgavenanalyse.
 2. Verzamel voor alle relevante Scope 3-emissiecategorieën activiteit gegevens en (secundaire) emissiefactoren.
 3. Identificeer uw leveranciers met hoge prioriteit met een uitgavenanalyse.
 4. Schakel leveranciers met hoge prioriteit in die samen ten minste 67% van het totale volume vertegenwoordigen en vraag om (primaire) emissiegegevens.
Tips
 • Zorg ervoor dat u voor de uitgavenanalyse en het verzamelen van activiteitsgegevens collega’s betrekt die verantwoordelijk zijn voor Procurement, Finance en/of Business Control.
 • Overweeg het gebruik van een online Scope 3 screeningstool, zoals die van Quantis.
 • Emissiefactoren voor retailproducten zijn onder andere beschikbaar via de volgende links:

 

Stap 4 - Bereken de uitstoot

Aanbevolen vervolgstappen
 1. Bereken de voetafdruk van Scope 1-2 met behulp van de leverancier-specifieke methode. Overweeg om bestaande op Excel gebaseerde tools te gebruiken of maak uw eigen tools.
 2. Bereken, afhankelijk van uw ervaring en toegang tot gegevens, de Scope 3-voetafdruk met behulp van de leverancier-specifieke, gemiddelde of hybride berekeningsmethode.
 3. Raadpleeg onze sectie Documenten voor beschikbare op Excel gebaseerde berekeningstools.
Tips
 • Zorg voor een audit-trail en sla gegevensbronnen op in geval van externe verificatie van uw voetafdruk.
 • Vergeet bij het jaarlijks bijwerken van uw voetafdruk niet om de emissiefactoren bij te werken (vooral elektriciteit is jaarlijks aan verandering onderhevig).
 • Houd altijd rekening met het juiste gebruik van meeteenheden (grammen, kilogrammen, tonnen, etc.)
   

Climate Targetsetting

Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad, vraagt Etos al haar leveranciers om uiterlijk 30 juni 2025 klimaatdoelen te hebben die zijn gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Het SBTi is een samenwerkingsverband tussen CDP, UN Global Compact, WWF en World Resources Institute. Het partnerschap stimuleert ambitieuze klimaatactie in de particuliere sector door organisaties in staat te stellen wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen vast te stellen. Organisaties kunnen bij SBTi een aanvraag indienen om hun klimaatdoelstellingen te laten valideren en goedkeuren. Etos heeft ook Science-Based Targets gesteld en we verwachten van onze leveranciers hetzelfde te doen.

Etos volgt de richtlijnen en definities van het SBTi. SBTi maakt onderscheid tussen:

 1. Midden en kleinbedrijf (MKB)
 2. Grotere bedrijven

Voor midden- en kleinbedrijf (MKB)

Etos verwacht van MKB-leveranciers om uiterlijk 30 juni 2025 de SBTi-validatie af te ronden. Dit omvat een doelstelling voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor Scope 1 en 2, en een verbintenis om Scope 3-emissies te meten en te verminderen.

Komt mijn organisatie in aanmerking voor de snelle MKB-route van SBTi? Bekijk de SBTi criteria hier.

Als u in aanmerking komt, selecteer dan een van de drie opties voor het vaststellen van doelstellingen die beschikbaar zijn voor MKB’s en volg de vijf stappen voor het vaststellen van doelstellingen, te beginnen met “Complete the SME target setting form” tot en met de laatste stap: “Target publication”.

Voor grotere bedrijven

Etos verwacht ook van de grotere (niet-MKB) leveranciers om uiterlijk 30 juni 2025 de SBTi-validatie af te ronden. Dit omvat doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor scope 1, 2 en 3. Houd bij het plannen van het halen van de deadline van 30 juni 2025 rekening met de afhankelijkheid van SBTi’s en hun respectievelijke doorlooptijden (maximaal 24 maanden) voor officiële validatie.

Bedrijven die niet in aanmerking komen voor de MKB-route volgen het standaard SBTi-proces. Raadpleeg deze website en volg de 5 stappen:

 1. Dien een toezeggingsbrief in waarin u vaststelt dat u van plan bent een wetenschappelijk onderbouwd doel te stellen.
 2. Emissiereductiedoelstellingen ontwikkelen in overeenstemming met de wetenschappelijk onderbouwde criteria van SBTi.
 3. Dien uw doel in bij het SBTi voor officiële validatie.
 4. Kondig uw doelstelling aan en informeer uw stakeholders.
 5. Maak uw uitstoot jaarlijks bekend en bewaak de voortgang.

Sectorspecifieke richtlijnen voor grotere (niet-MKB) bedrijven:

SBTi heeft verschillende sectorrichtlijnen opgesteld met op maat gemaakte, sectorspecifieke vereisten. De meeste van onze leveranciers vallen binnen de SBTi-aangewezen sector “Forest Land Agriculture” (FLAG). Voor alle niet-MKB-leveranciers die Science Based Targets vaststellen (of bijwerken), gelieve na te gaan (via deze link) of FLAG-doelstellingen worden aanbevolen, vereist of niet van toepassing zijn. Niet-MKB-leveranciers die voor het eerst een SBT instellen, zijn verplicht om de SBTi-FLAG richtlijn te gebruiken als ze een van de volgende producten leveren:

 • Voedselproductie (landbouwproductie en/of dierlijke oorsprong);
 • Voedsel- en drankverwerking;
 • Detailhandel in voedingsmiddelen en basisproducten;
 • Bosbouw- en papierproducten (bosbouw, hout, pulp en papier);


Climate Reporting

Om de voortgang van Etos’ Scope 3 ambitie om in 2030 45% minder uitstoot te realiseren, is monitoring noodzakelijk. Daarom verwacht Etos van alle leveranciers om jaarlijks hun Scope 1-2-3 emissies aan Etos te rapporteren. Etos werkt hiervoor met twee rapportageroutes, waarvan er per organisatie slechts één van toepassing is. De deadline voor beide routes betreft 18 september 2024.

 • Optie 1: Rapportageroute ImpactBuying:
  Route 1 is van toepassing voor leveranciers van Etos die over 2023 voor het eerst gaan rapporteren en voor leveranciers die over het jaar 2022 reeds via ImpactBuying hebben gerapporteerd. Wij nodigen u per mail uit om de rapportage te starten. De uiterlijke rapportagedatum is 18 september 2024.
 • Optie 2: Rapportageroute CDP:
  Route 2 is van toepassing voor leveranciers van Etos die over het jaar 2022 al via CDP hebben gerapporteerd. Specifiek vragen wij u om uw CDP rapportage in de CDP supply chain module te koppelen aan het CDP account van Ahold Delhaize. De uiterlijke rapportagedatum is 18 september 2024.

Rapporteren via ImpactBuying

Over ImpactBuying
ImpactBuying helpt bedrijven bij het transparant maken van de keten door middel van technologie en data-verificatie.

Welke vragen en data worden er via ImpactBuying opgevraagd?
De klimaatrapportage is verdeeld over negen onderwerpen en gaan in op o.a. klimaatdoelstellingen, emissiedata, rekenmethoden en datakwaliteit. Zie de sectie Documenten voor de volledige vragenlijst en een handleiding (userguide) om de vragenlijst in te vullen.

Stappen
De online klimaatrapportagetool is ontwikkeld en gehost door ImpactBuying. U wordt door ImpactBuying uitgenodigd om een account aan te maken op hun platform en daar te rapporteren. Indien u eind juni 2024 nog geen uitnodiging heeft ontvangen, neem dan rechtstreeks contact op met ImpactBuying via services@impactbuying.com.

Vragen?
Indien je praktische vragen hebt over het platform, neem dan rechtstreeks contact op met ImpactBuying door te mailen naar services@impactbuying.com. Indien je inhoudelijke vragen hebt die niet beantwoord kunnen worden door de KlimaatHub, neem dan contact op met Etos door te mailen naar sustainablesupplier@etos.nl.

Rapporteren via CDP

Over CDP
CDP is een non-profit organisatie die wereldwijde milieutransparantie en -benchmarking mogelijk maakt voor investeerders, bedrijven en overheden. De CDP benchmark werkt concreet met questionnaires op de thema’s klimaatverandering, water en bossen.

Welke vragen en data worden er via CDP opgevraagd?
Etos (via moedermaatschappij Ahold Delhaize) verwacht van haar leveranciers jaarlijks de “Climate Change Questionnaire” in te vullen. Deze vragenlijst, inclusief de "Supply Chain module", is nodig om de uitstoot van onze leveranciers te koppelen aan de totale footprint van Ahold Delhaize’s waardeketen. Zorg er bij de rapportage voor dat u als leverancier uw account koppelt aan uw klanten, in dit geval specifiek aan Ahold Delhaize (niet Etos, omdat Ahold Delhaize als groep rapporteert via CDP).

Stappen
CDP zal onze leveranciers in juni per e-mail uitnodigen. Wanneer u zich aanmeldt en inlogt, zal u als leverancier alle klanten zien die om een CDP-klimaatrapportage vragen, waaronder Ahold Delhaize. Indien u eind juni nog geen uitnodiging heeft ontvangen, neem dan rechtstreeks contact op met CDP via het CDP Help Center.

Indien u een nieuwe gebruiker bent van CDP, volg dan de instructies hier. Als u niet kunt inloggen bij CDP, neem dan contact op met CDP via "My Support" in het CDP Help Center. Ook organiseerden CDP en Ahold Delhaize een webinar over het CDP-rapportageproces. U kunt de slides en de opname bekijken onder het kopje "Documenten". Meer informatie vindt u in deze video en in deze presentatie.

Vragen?
Indien je praktische vragen hebt over het platform, neem dan rechtstreeks contact op met CDP via het CDP Help Center. Indien u inhoudelijke vragen heeft die niet beantwoord kunnen worden door de KlimaatHub, neem dan contact op met Etos door te mailen naar sustainablesupplier@etos.nl.


Decarbonisation

Welkom bij de sectie ‘Decarbonisation’. Hier vind u instructievideo's, aanbevelingen en tips voor het opstellen en uitvoeren van reductieplannen.

Om stapsgewijs de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, adviseren wij de volgende drie stappen te volgen:

 • Stap 1 – Ontwikkel een routekaart voor decarbonisatie 
 • Stap 2 – Betrek leveranciers
 • Stap 3 – Betrek medewerkers

Stap 1 – Ontwikkel een routekaart voor decarbonisatie

Aanbevolen vervolgstappen
 1. Maak een lijst van mogelijke emissiereductiemaatregelen.
 2. Verrijk de lijst met bijvoorbeeld managementinformatie, effecten en kosten en overweeg het gebruik van het Emissiereductie-template dat op dit platform wordt aangeboden.
 3. Rangschik en prioriteer maatregelen en ontwikkel indien nodig een business case.
 4. Betrek uw management en gebruik de routekaart voor decarbonisatie om de besluitvorming en verantwoording te vereenvoudigen.
Tips
 • Houd bij het evalueren van reductiemaatregelen rekening met gewenste of ongewenste neveneffecten.
 • Overweeg het gebruik van het emissiereductie-template in onze Documenten.
 •  Stel in uw routekaart voor decarbonisatie complexe maatregelen niet uit tot in de verre toekomst. Als er extra kennis en ervaring nodig is, kom dan vandaag nog in actie, bijvoorbeeld door een marktonderzoek of een pilot te doen.

Stap 2 – Betrek leveranciers

Aanbevolen vervolgstappen
 1. Identificeer de leveranciers die u wilt inschakelen op basis van een uitgavenanalyse en creëer geprioriteerde subsets van leveranciers om uw betrokkenheid te differentiëren.
 2. Communiceer proactief uw plannen en ambities naar uw leveranciers, bijvoorbeeld in persoonlijke dialogen, via een brief of via een introducerende webinar.
 3. Begin met het onboarden van uw leveranciers met hoge prioriteit en faciliteer de uitwisseling van gegevens.
Tips
 • Faciliteer learning & development in uw toeleveringsketen, door te verwijzen naar e-learning materialen, zoals dit kennisportaal of SME Climate Hub.
 • Om de emissiereductie te versnellen, faciliteert u het delen van best-practices tussen uw leveranciers.
 • Om de betrokkenheid te vergroten, kunt u overwegen klimaat-KPI's te integreren in uw standaarddocumenten en -processen, bijvoorbeeld in een gedragscode voor leveranciers, aanbestedingsvereisten of checklists voor jaarlijkse leveranciersbeoordelingen.

Stap 3 – Betrek medewerkers

Aanbevolen vervolgstappen
 1. Bouw intern bewustzijn op over klimaatverandering en de ecologische voetafdruk van uw organisatie.
 2. Ontwikkel een bestuursstructuur waarin het management verantwoordelijk is voor de voortgang op het gebied van klimaatstatistieken.
 3. Ontwikkel een community van duurzaamheidsambassadeurs en geef hen eigenaarschap over innovatieve 'heldenprojecten'.
Tips
 • Deel de voetafdruk van uw organisatie onder uw medewerkers en ga in op acties die zij kunnen ondernemen om hen deel te laten uitmaken van de oplossing.
 • Werk met een interne prijs van koolstof, zodat de uitstoot in geld wordt uitgedrukt. En neem deze standaard mee in kosten/baten analysis en project voorstellen. Dit creëert een omgeving waarin uw besluitvorming eerder bijdraagt aan klimaatactie.


Documenten

Documenten met betrekking tot Carbon Footprinting

GHG-protocol – Bedrijfsstandaard

Wanneer u begint met het berekenen van de ecologische voetafdruk van uw organisatie, doe dit dan volgens de Greenhouse Gas Protocol - Corporate Standard . Dit is de belangrijkste bron van boekhoudkundige principes, regels en definities. Het bevat ook veel nuttige voorbeelden en best practices. Het document is vooral handig voor de volgende stappen:

 • Het bepalen van de organisatorische grens van uw voetafdruk (zie hoofdstuk 3)
 • De operationele grens van uw voetafdruk bepalen (zie hoofdstuk 4)

Dit document is openbaar beschikbaar op www.ghgprotocol.org

Ga naar document
 

GHG-protocol – Technische richtlijnen Scope 2

Dit document introduceert boekhoudkundige en rapportagevereisten met betrekking tot Scope 2-emissies. Deze leidraad is een aanvulling op de GHG Corporate Standard en kan worden beschouwd als vervolg om beter te begrijpen hoe rekening moet worden gehouden met Scope 2-emissies. We denken dat de volgende secties vooral nuttig zijn:

 • Hoe u rekening houdt met Scope 2-emissies als u deels zelf elektriciteit koopt en deels zelf opwekt (pagina 37-39)

 • Verschil tussen Scope 2 market-based en location-based (pagina 25-27)

Dit document is ook openbaar beschikbaar op www.ghgprotocol.org

Ga naar document
 

GHG-protocol - Technische richtlijnen Scope 3

Het doel van deze technische Scope 3-norm is om u een stapsgewijze aanpak te bieden om de impact van uw Scope 3-emissies op een kosteneffectieve manier te begrijpen, om consistente en transparante rapportage te ondersteunen en om effectieve reductiemaatregelen te ontwikkelen. Deze leidraad is een aanvulling op de GHG Corporate Standard en kan worden beschouwd als vervolg om beter te begrijpen hoe rekening moet worden gehouden met Scope 3-emissies. We denken dat de volgende secties vooral nuttig zullen zijn:

 • Scope 3-emissies identificeren (hoofdstuk 5)

 • De Scope 3-grens bepalen (hoofdstuk 6)
 • Gegevens verzamelen (hoofdstuk 7)

Dit document is openbaar beschikbaar op www.ghgprotocol.org

Ga naar document
 

Documenten met betrekking tot Decarbonization

Emissiereductie template

Het emissiereductie-template biedt leveranciers een structuur om een routekaart voor decarbonisatie op te stellen. Het bestand bestaat uit drie secties: 

 • Fiche 1: het template

 • Fiche 2: een voorbeeld van een ingevuld template
 • Fiche 3: voorbeelden van reductiemaatregelen

Een goed reductieplan is concreet en compleet. Idealiter zou uw totale koolstofreductie moeten optellen tot uw koolstofreductiedoelstelling. U kunt het template ook toepassen om reductiemaatregelen te prioriteren.

Ga naar document
 

Documenten met betrekking tot Climate Targetsetting

SBTi – netto-nulnorm
Dit document biedt richtlijnen, criteria en aanbevelingen voor bedrijven die wetenschappelijk onderbouwde netto-nuldoelstellingen moeten vaststellen.

De belangrijkste elementen van de Net-Zero Standard zijn:

 1. Korte termijn doelstellingen vaststellen: emissiereductiedoelstellingen voor 5-10 jaar in overeenstemming met het 1,5°C-scenario.
 2. Lange termijn doelstellingen vaststellen: Doelstelling om de emissies uiterlijk in 2050 terug te brengen tot een niveau in overeenstemming met het 1,5°C-scenario.

Bron: https://sciencebasedtargets.org/net-zero

Ga naar document
 

SBTi – FLAG-richtlijnen

De SBTi Forest, Land and Agriculture (FLAG)-richtsnoeren bieden inzicht in het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor landintensieve sectoren, waaronder emissiereducties en -verwijderingen op het land.

Belangrijkste vereisten van de SBTi FLAG-richtsnoeren:

 • Stel science-based korte en lange termijn FLAG-doelen vast
 • Stel science-based doelen voor fossiele (non-FLAG) emissie vast
 • Stel uiterlijk in 2025 ‘zero deforestation’ doelen vast

Bron: https://sciencebasedtargets.org/sectors/forest-land-and-agriculture

Ga naar document
 

Documenten met betrekking tot Climate Reporting

Impact Buying – Ahold Delhaize Klimaat vragenlijst

Dit document geeft een overzicht van alle vragen die we aan onze leveranciers stellen die via Impact Buying rapporteren.

Ga naar document
 

ImpactBuying – Gebruikershandleiding Ahold Delhaize Klimaat vragenlijst

In deze gebruikershandleiding wordt uitgelegd hoe u de klimaatrapportagetool ImpactBuying invult.

Ga naar document


CDP – Richtlijnen voor rapportage over klimaatverandering

De CDP Climate Change Guidance geeft uitleg over het beantwoorden van vragen, het vereiste formaat en waar u hulpmiddelen of meer informatie kunt vinden om uw antwoord op te stellen.

Dit document is openbaar beschikbaar op www.cdp.net

Ga naar document
 

CDP en Ahold Delhaize organiseerden een webinar over het CDP-rapportageproces.

Ga naar opname
 

Overige documenten

Aankondigingsbrief voor alle Etos leveranciers (NL/EN)

In juni 2024 is deze brief verstuurd aan alle leveranciers van Etos om hen uit te nodigen te rapporteren over hun 2023 emissies en te committeren aan SBTi of equivalent.

Ga naar document
 

 

Agenda

Belangrijke data

 • 4 juni 2024: Rapportageplatforms CDP en ImpactBuying open
 • 18 september 2024: Uiterlijke rapportagedatum ImpactBuying & CDP
 • 30 juni 2025: Uiterlijke validatiedatum klimaatdoelstellingen door SBTi of gelijkwaardig

 

 

Frequently Asked Questions

FAQs inzake Carbon Footprinting

 • Welke definities en methodieken adviseert u?
  • Voor organisatorische footprinting adviseren wij ten zeerste het GHG Protocol. Voor product footprinting adviseren wij om te voldoen aan Product Environmental Footprint Category Rules (EC), ISO14067 en/of de LCA-normen (ISO 14040/44).
 • Waar vind ik betrouwbare emissiefactoren?
  • Er zijn tal van datasets beschikbaar, maar ze zijn niet allemaal gratis toegankelijk. We raden u aan om contact op te nemen met uw respectievelijke branchevereniging om meer specifieke emissiefactoren beschikbaar te stellen. De volgende databanken zijn nuttig voor voedingsmiddelen en dranken:
  • Voor Scope 1-2 emissiefactoren zijn de volgende databases nuttig:

Voor andere vragen verwijzen wij u naar Carbon Footprinting of Greenhouse Gas Protocol.

FAQs inzake Climate Targetsetting

 • Waar kan ik meer informatie vinden over het Science Based Targets-initiatief?
  • Raadpleeg de FAQ's op de website van Science Based Targets.
 • Mijn organisatie is een MKB, dus ik zal de MKB-route van SBTi volgen. Klopt het dat ik bij het volgen van de deze route geen doelen hoef te stellen voor mijn Scope 3-emissies?
  • Dit zou correct zijn als je alleen "kortetermijndoelen" stelt, maar aangezien de meeste emissies in de toeleveringsketen plaatsvinden (Scope 3), vraagt Etos haar leveranciers om zowel "korte termijn" als "Net Zero" (lange termijn) doelen te stellen. Dit betekent dat zowel Scope 1-2 als Scope 3 emissies onder uw klimaatdoelstellingen vallen.

FAQs inzake Climate Reporting

 • Wat moet ik doen als ik een uitnodiging ontvang van zowel CDP als van ImpactBuying?
  • We vragen leveranciers om slechts één keer te melden. Als je twee uitnodigingen hebt ontvangen, ben je vrij om te kiezen welk platform je wilt gebruiken.
 • Ik heb een uitnodiging ontvangen voor meerdere dochterondernemingen, moet ik dit voor hen apart melden?
  • Nee, we vragen bedrijven om op bedrijfsniveau te rapporteren en alle dochterondernemingen in dit verslag op te nemen.
 • Ik lever producten aan meerdere dochterondernemingen van Ahold Delhaize (Albert Heijn, AB, Albert, Mega Image, Delhaize Servië, Delhaize België, ADUSA, Etos, Gall & Gall) Dus ik moet over al deze producten rapporteren?
  • Ja, we verwachten dat u rapporteert over alle dochterondernemingen van Ahold Delhaize, maar dan wel in één rapport. Het is niet nodig om voor al deze landen een apart rapport op te stellen.
 • Op welk niveau moet ik rapporteren?
  • De rapportage moet op bedrijfsniveau gebeuren.
 • Wat zijn de stappen die ik moet nemen als nieuwe gebruiker van CDP?
 • Wat moet ik doen als ik niet kan inloggen op het CDP-platform?
 • Wat moet ik doen als ik niet kan inloggen op ImpactBuying?
  • Neem dan rechtstreeks contact op met ImpactBuying via services@impactbuying.com.

Als je andere vragen hebt over de klimaatambities van Etos, stuur dan een mailtje naar sustainablesupplier@etos.nl.

Terug naar boven


 

 

Welcome to our ClimateHub!

‘Empowering everyone to feel great and look good.’ That is Etos’ purpose. With over 500 stores and a strong online proposition throughout the Netherlands, we are at the center of society and feel involved in what concerns our customers. As a committed retailer, we therefore want to contribute to a healthy and sustainable society. Within that purpose, we are committed to handing over a livable earth to future generations. To limit global warming to maximum 1,5C, Etos has the ambition to reduce its supply chain greenhouse gas emissions by 45% by 2030 compared to 2018. This is in line with the Science Based Target initiative (SBTi). We are responsible for a share of global greenhouse gas emissions. This is a big challenge and at the same time it offers an opportunity to continuously improve and work together to reduce the climate impact of our products and supply chains. We can only achieve this together. Together with all colleagues and franchisees, governments, but especially with you as our supplier.

Since November 2022, we have asked our private label and A-brand suppliers to commit to SBTi and to annually report on their scope 1-2-3 emissions. Many suppliers are already participating in this journey. In this way we gather the necessary insights into the emissions of our supply chains, which enables us to implement and accelerate emission reduction initiatives.

Etos expects you, and all our other private label and A-brand suppliers, to take the following steps:

 1. No later than 18 September 2024: Submission of fully completed 2023 climate reporting via the reporting platform applicable to your organisation. We explain details under 'Climate Reporting'.
 2. By 30 June 2025: Validated climate targets in line with 1.5C scenario, validated by SBTi or equivalent. Only for small and medium-sized enterprises (SMEs) there is SBTi's "SME-streamlined route". We explain details under 'Climate Targetsetting'

Our ambitions are in line with legal developments, including the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), in which transparency about and reduction of climate impact is an integral part. We would like to thank our suppliers for their cooperation in this regard. 

necessary condition to comply with these requests is to perform a baseline measurement of your organization's carbon footprint. You can find more information about this under 'Carbon Footprinting'.

 

About the ClimateHub

On this ClimateHub you will find an explanation of our purpose and advice and tools to use to comply with our request. We hope to help you on your way to achieving your climate ambitions together. The ClimateHub is divided into four pages:

 1. Carbon Footprinting – here you will find everything you need to know about calculating your carbon footprint. On the basis of video tutorials, advice and proposed concrete actions, we provide you with knowledge to carry out the baseline measurement yourself.
 2. Climate Targetsetting – here you will find an explanation of how to set climate targets according to SBTi. The SBTi guidelines differ for SMEs and larger (non-SME) suppliers. For non-SME suppliers active in agricultural chains, the sector-specific Forest Land and Agriculture (FLAG) guidance may also apply.
 3. Climate Reporting – here you will find an explanation of the annual reporting process, which runs through ImpactBuying or CDP.
 4. Decarbonization – here you will find the steps to initiate greenhouse gas reduction.

For supporting documentation and resources, please refer to the Documents page. In case of questions, please refer to the FAQ page. If your question is not answered there, you can reach us via sustainablesupplier@etos.nl.

 

Carbon Footprinting

Welcome to the Carbon Footprinting section. Here you will find instructional videos, recommendations and tips to calculate your footprint. These are in line with the Greenhouse Gas Protocol, and we recommend that you follow them to calculate your organization's greenhouse gas emissions.

To calculate greenhouse gas emissions, we recommend following four steps:

To get started with carbon footprinting, please have a look at the video tutorials and recommendations below.

Step 1 - Define the scope

Recommended next steps
 1. Define your organizational boundary using an organizational chart.
 2. Map your company's processes and identify direct and indirect emissions, categorize them into Scope 1, 2 and 3.
 3. Take a look at the fifteen Scope 3-categorieën of the Greenhouse Gas Protocol and assess whether they are relevant to your organization.
Tips
 • Document your scope and delineation in an accounting handbook to ensure consistent reporting over the years.
 • If your organization is part of a group, ensure internal alignment on the consolidation approach.
 • Please use the guidelines on our supplier portal, including the Greenhouse Gas Protocol – Corporate Standard.

Step 2 - Collect data on your scope 1-2 emissions

Recommended next steps
 1. Collect activity data by involving your relevant colleagues, such as colleagues in finance and procurement.
 2. Collect supplier-specific emission factors from your electricity supplier.
 3. Collect (generic) emission factors from public databases, such as DEFRA  (UK) or CO2emissiefactoren.nl  (NL).
Tips
 • Be sure to document the sources of emission factors and keep the emission factors updated each year as they are subject to change.
 • Pay attention to the correct use of units of measurement (1 MWh = 1000 kWh; 1 tCO2e = 1000 kg CO2e, etc.)
 • Before calculating, watch our video on emissions calculations (step 4) and consider using the tools available on this ClimateHub.

Step 3 - Collect data on your scope 3 emissions

Recommended next steps
 1. Make use of the GHG Protocol Scope 3-richtlijnen and assess the 15 Scope 3 categories based on a spend analysis.
 2. Collect activity data and (secondary) emission factors for all relevant Scope 3 emission categories.
 3. Identify your high-priority suppliers with a spend analysis
 4. Engage high-priority suppliers that together account for at least 67% of the total volume and ask for (primary) emissions data.
Tips
 • For spend analysis and activity data collection, be sure to involve colleagues responsible for Procurement, Finance, and/or Business Control.
 • Consider using an online Scope 3 screening tool, such as the one from Quantis.
 • Retail emission factors are available at the following links:

Step 4 - Calculate emissions?

Recommended next steps
 1. Calculate the footprint of Scope 1-2 using the vendor-specific method. Consider using existing Excel-based tools or create your own.
 2. Depending on your experience and access to data, calculate the Scope 3 footprint using the vendor-specific, average, or hybrid calculation method.
 3. Please refer to our Documents section for available Excel-based calculation tools.
Tips
 1. Provide an audit-trail and save data sources in case of external verification of your footprint.
 2. When updating your footprint annually, don't forget to update the emission factors (electricity, in particular, is subject to change annually).
 3. Always take into account the correct use of units of measurement (grams, kilograms, tons, etc.)
   

Climate Targetsetting

To limit global warming to a maximum of 1.5 degrees, Etos is asking all its suppliers to have climate targets validated by the Science Based Targets initiative (SBTi) by 30 June 2025 at the latest. The SBTi is a partnership between CDP, UN Global Compact, WWF and World Resources Institute. The partnership drives ambitious climate action in the private sector by enabling organisations to set science-based emission reduction targets. Organisations can apply to SBTi to have their climate targets validated and approved. Etos has also set Science-Based Targets and we expect our suppliers to do the same.

Etos follows the guidelines and definitions of the SBTi. SBTi distinguishes between:

 1. Small and medium-sized enterprises (SMEs)
 2. Larger companies

For small and medium-sized enterprises (SMEs)

Etos expects SME suppliers to complete the SBTi validation by 30 June 2025 at the latest. This includes a Scope 1 and 2 greenhouse gas emissions reduction target, and a commitment to measure and reduce Scope 3 emissions.

Is my organisation eligible for SBTi's fast SME route? Check out the SBTi criteria here.

If you are eligible, select one of the three goal setting options available to SMBs and follow the five goal setting steps, starting with "Complete the SME target setting form" through to the final step: "Target publication"

For larger companies

Etos also expects the larger (non-SME) suppliers to complete the SBTi validation by 30 June 2025 at the latest. This includes greenhouse gas emission reduction targets for scope 1, 2, and 3. When planning to meet the June 30, 2025 deadline, consider the reliance on SBTi's and their respective lead times (up to 24 months) for official validation.

Companies that do not qualify for the SME route follow the standard SBTi process. Consult deze website en follow the 5 steps:

 1. Submit a commitment letter stating that you intend to set a science-based goal.
 2. Develop emission reduction targets in line with SBTi's science-based criteria.
 3. Submit your goal to the SBTi for official validation.
 4. Announce your objective and inform your stakeholders.
 5. Disclose your emissions annually and monitor progress.

Sector-specific guidelines for larger (non-SME) companies:

SBTi has drafted several industry guidelines with tailored, sector-specific requirements. Some of our suppliers fall within the SBTi-designated sector "Forest Land Agriculture" (FLAG). For all non-SME vendors that set (or update) Science Based Targets, please check (via this link) whether FLAG targets are recommended, required or not applicable. Non-SME suppliers setting up an SBT for the first time are required to use the SBTi-FLAG directive if they supply any of the following products:

 • Food production (agricultural production and/or animal origin);
 • Food & Beverage Processing;
 • Retail sale of food and basic products;
 • Forestry and paper products (forestry, wood, pulp and paper);
   

Climate Reporting

Monitoring is necessary to measure the progress of Etos’ Scope 3 ambition to achieve a 45% reduction in emissions by 2030. That is why Etos expects all suppliers to report their Scope 1-2-3 emissions to Etos on an annual basis. To this end, Etos works with two reporting routes, of which only one per organisation applies. The deadline for both routes is September 18, 2024.

 • Option 1: ImpactBuying Reporting Route:
  Route 1 applies to Etos suppliers who will report for the first time in 2023 and to suppliers who have already reported for the year 2022 via ImpactBuying. We invite you by e-mail to start the report. The latest reporting date is September 18, 2024
 • Option 2: CDP Reporting Route:
  Route 2 applies to Etos suppliers who have already reported via CDP for the year 2022. Specifically, we ask you to link your CDP reporting in the CDP supply chain module to the CDP account of Ahold Delhaize. The latest reporting date is September 18, 2024.

Rapport via ImpactBuying

About ImpactBuying
ImpactBuying helps companies make the supply chain transparent through technology and data verification.

Which questions and data are requested via ImpactBuying?
De The climate report is divided into nine topics and discusses, among other things, climate objectives, emission data, calculation methods and data quality. See the Documents section for the full questionnaire and a user guide to complete the questionnaire.

Step
The online climate reporting tool is developed and hosted by ImpactBuying. You will be invited by ImpactBuying to create an account on their platform and report there. If you have not received an invitation by the end of June 2024, please contact ImpactBuying directly via services@impactbuying.com.

Ask?
If you have any practical questions about the platform, please contact ImpactBuying directly by emailing services@impactbuying.com. If you have questions that cannot be answered by the ClimateHub, please contact Etos by emailing sustainablesupplier@etos.nl.

Rapporting via CDP

About CDP
CDP is a non-profit organization that enables global environmental transparency and benchmarking for investors, businesses, and governments. The CDP benchmark works concretely with questionnaires on the themes of climate change, water and forests.

What questions and data are requested via CDP?
Etos (through parent company Ahold Delhaize) expects its suppliers to complete the "Climate Change Questionnaire" annually. This questionnaire, including the "Supply Chain module", is necessary to link the emissions of our suppliers to the total footprint of Ahold Delhaize's value chain. When reporting, make sure that you, as a supplier, link your account to your customers, in this case specifically to Ahold Delhaize (not Etos, because Ahold Delhaize as a group reports via CDP).

Step
CDP will invite our suppliers by email in June. When you sign up and log in, you as a supplier will see all customers who request a CDP climate report, including Ahold Delhaize. If you have not received an invitation by the end of June, please contact CDP directly through the CDP Help Center.

If you are a new user of CDP, please follow the instructions here. If you are unable to log in to CDP, please contact CDP via "My Support" in the CDP Help Center. CDP and Ahold Delhaize also hosted a webinar on the CDP reporting process. You can view the recording under the heading Documents". More information can be found in this video and in this presentation.

Ask?
If you have any practical questions about the platform, please contact CDP directly via the CDP Help Center. If you have substantive questions that cannot be answered by the ClimateHub, please contact Etos by emailing sustainablesupplier@etos.nl.

 

Decarbonisation

Welcome to the 'Decarbonisation' section. Here you will find instructional videos, recommendations and tips for drawing up and implementing reduction plans.

To gradually reduce greenhouse gas emissions, we recommend following three steps:

 • Step 1 – Develop a Decarbonization Roadmap
 • Step 2 – Engage suppliers
 • Step 3 – Engage employees

Step 1 – Develop a Decarbonization Roadmap

Recommended next steps
 1. Make a list of possible emission reduction measures.
 2. Enrich the list with, for example, management information, effects and costs and consider using the Emission Reduction template offered on this platform.
 3. Rank and prioritize measures and develop a business case if necessary.
 4. Engage your management and use the decarbonization roadmap to simplify decision-making and accountability.
Tips
 • When evaluating reduction measures, take into account desirable or undesirable side effects.
 • Consider using the emission reduction template in our Documenten.
 • In your decarbonisation roadmap, don't put off complex measures well into the future. If additional knowledge and experience is needed, take action today, for example by doing market research or a pilot.

Step 2 – Engage suppliers

Recommended next steps
 1. Identify the suppliers you want to engage based on a spend analysis and create prioritized subsets of suppliers to differentiate your engagement.
 2. Proactively communicate your plans and ambitions to your suppliers, for example in personal dialogues, via a letter or via an introductory webinar.
 3. Start onboarding your high-priority suppliers and facilitate the exchange of data.
Tips
 • Facilitate learning and development in your supply chain by referring to e-learning materials, such as this knowledge portal or SME Climate Hub.
 • To accelerate emission reduction, facilitate the sharing of best practices between your suppliers.
 • To increase engagement, consider integrating climate KPIs into your standard documents and processes, for example in a supplier code of conduct, procurement requirements, or checklists for annual supplier reviews.

Step 3 – Engage employees

Recommended next steps
 1. Build internal awareness about climate change and your organization's carbon footprint.
 2. Develop a governance structure in which management is accountable for progress on climate metrics.
 3. Develop a community of sustainability ambassadors and give them ownership of innovative 'hero projects'.
Tips
 • Share your organization's footprint among your employees and address actions they can take to make them part of the solution.
 • Work with an internal price of carbon, so that emissions are monetized. And include this standard in cost/benefit analysis and project proposals. This creates an environment where your decision-making is more likely to contribute to climate action.

 

Documents

Documents related to Carbon Footprinting

GHG Protocol – Company Standard

When you start calculating your organization's carbon footprint, do so according to the Greenhouse Gas Protocol – Corporate Standard. This is the main source of accounting principles, rules, and definitions. It also includes many helpful examples and best practices. The document is especially useful for the following steps:

 • Determining the organizational boundary of your footprint (see Chapter 3)
 • Determine the operational boundary of your footprint (see Chapter 4)

This document is publicly available www.ghgprotocol.org

Go to document
 

GHG Protocol – Technical Guidelines Scope 2

This document introduces accounting and reporting requirements related to Scope 2 emissions. This guidance complements the GHG Corporate Standard and can be considered as a follow-up to better understand how to account for Scope 2 emissions. We think the following sections are especially helpful:

 • How to account for Scope 2 emissions if you buy electricity partly yourself and partly generate it yourself (pages 37-39)

 • Difference Between Scope 2 Market-Based and Location-Based (page 25-27)

This document is also publicly available on www.ghgprotocol.org

Go to document
 

GHG Protocol - Technical Guidelines Scope 3

The purpose of this Scope 3 technical standard is to provide you with a step-by-step approach to understanding the impact of your Scope 3 emissions in a cost-effective way, to support consistent and transparent reporting, and to develop effective abatement measures. This guidance complements the GHG Corporate Standard and can be considered as a follow-up to better understand how to account for Scope 3 emissions. We think the following sections will be especially helpful:

 • Identifying Scope 3 emissions (Chapter 5)

 • Determining the Scope 3 boundary (Chapter 6)
 • Data collection (Chapter 7)

This document is publicly available on www.ghgprotocol.org

Go to document
 

Documents related to Decarbonization

Emission reduction template

The emission reduction template provides suppliers with a structure to create a decarbonisation roadmap. The file consists of three sections:

 • Sheet 1: The template

 • Sheet 2: An example of a completed template
 • Fact sheet 3: Examples of reduction measures

A good reduction plan is concrete and complete. Ideally, your total carbon reduction should add up to your carbon reduction target. You can also use the template to prioritize reduction measures.

Go to document
 

Documents related to Climate Targetsetting

SBTi – net-zero standard
This document provides guidelines, criteria, and recommendations for companies that need to set science-based net-zero targets.

The key elements of the Net-Zero Standard are:

 1. Set short-term targets: emission reduction targets for 5-10 years in line with the 1.5°C scenario.
 2. Set long-term targets: Target to reduce emissions to levels consistent with the 1.5°C scenario by 2050.

Source: https://sciencebasedtargets.org/net-zero

Go to document
 

SBTi – FLAG Guidelines

The SBTi Forest, Land and Agriculture (FLAG) guidance provides insight into setting science-based targets for land-intensive sectors, including land-based emission reductions and removals.

Key requirements of the SBTi FLAG Guidelines:

 • Set science-based short- and long-term FLAG goals
 • Set science-based short- and long-term FLAG goals
 • Set zero deforestation goals by 2025

Source: https://sciencebasedtargets.org/sectors/forest-land-and-agriculture

Go to document
 

Documents related to Climate Reporting

Impact Buying – Ahold Delhaize Climate Questionnaire

This document provides an overview of all the questions we ask our suppliers who report through Impact Buying.

Go to document
 

ImpactBuying – Ahold Delhaize Climate Questionnaire User Guide

This user guide explains how to complete the ImpactBuying climate reporting tool.

Go to document
 

CDP – Climate Change Reporting Guidelines

The CDP Climate Change Guidance explains how to answer questions, the format required, and where to find resources or more information to craft your response.

Dit document is openbaar beschikbaar op www.cdp.net
Go to document
 

Webinar by CDP and Ahold Delhaize - Supplier Support in CDP Reporting. Watch recording here

Go to document

Other documents

Announcement letter for all Etos suppliers (NL/EN)

In June 2024, this letter was sent to all Etos suppliers inviting them to report on their 2023 emissions and to commit to SBTi or equivalent. .

Go to document


 

Agenda

Important dates

 • 4th June 2024: CDP and ImpactBuying reporting platforms open
 • 18th September 2024:Latest reporting date ImpactBuying & CDP
 • 30th June 2025: Latest validation date for climate targets by SBTi or equivalent
   

Frequently Asked Questions

FAQs on Carbon Footprinting

 • What definitions and methodologies do you recommend?
  • For organizational footprinting, we strongly recommend the GHG Protocol. For product footprinting, we recommend complying with Product Environmental Footprint Category Rules (EC), ISO14067 and/or the LCA standards (ISO 14040/44).
 • Where can I find reliable emission factors?
  • There are plenty of datasets available, but not all of them can be accessed for free. We recommend that you contact your respective trade association to make more specific emission factors available. The following databases are useful for food and beverages:
  • For Scope 1-2 emission factors, the following databases are useful:

For other questions, please refer to Carbon Footprinting or Greenhouse Gas Protocol.

FAQs on Climate Targetsetting

 • Where can I find more information about the Science Based Targets initiative?
  • Consult the FAQ's on the Science Based Targets website.
 • My organization is an SME, so I will follow SBTi's SME route. Is it true that I don't have to set targets for my Scope 3 emissions when going down this route?
  • This would be correct if you only set "short-term targets", but since most emissions occur in the supply chain (Scope 3), Etos asks its suppliers to set both "short-term" and "Net Zero" (long-term) targets. This means that both Scope 1-2 and Scope 3 emissions fall under your climate goals.

FAQs on Climate Reporting

 • What should I do if I receive an invitation from both CDP and ImpactBuying?
  • We ask suppliers to report only once. If you've received two invitations, you're free to choose which platform you want to use.
 • I have received an invitation for several subsidiaries, do I have to report this separately for them?
  • No, we ask companies to report at the company level and include all subsidiaries in this report.
 • I supply products to several subsidiaries of Ahold Delhaize (Albert Heijn, AB, Albert, Mega Image, Delhaize Serbia, Delhaize Belgium, ADUSA, Etos, Gall & Gall) So I have to report on all these products?
  • Yes, we expect you to report on all Ahold Delhaize subsidiaries, but in one report. There is no need to produce a separate report for all these countries.
 • At what level should I report?
  • Reporting must be done at the company level.
 • What are the steps I need to take as a new user of CDP?
 • What should I do if I can't log in to ImpactBuying?
 • What should I do if I can't log in to ImpactBuying?
  • Neem dan rechtstreeks contact op met ImpactBuying via services@impactbuying.com.

If you have any other questions about Etos’ climate ambitions, please send an email to sustainablesupplier@etos.nl.

Back to top

 

Artikel opslaan

Bekijk

Wij adviseren om Microsoft Internet Explorer 11 en lager niet te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze website adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari.