Artikel opslaan

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN BIJ ANDERE VERKOPERS

Artikel 1 - Definities

•Omgeving: www.etos.nl,en iedere andere door Etos aangewezen applicatie.
•Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
•Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving. •Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechtspersoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
•Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform. •Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform.
 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Andere Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij andere verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving te raadplegen, zie o.a www.etos.nl.
2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.
3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Etos worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Etos ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s)).
6. Etos heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

 

Artikel 3 - Klant


1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
a. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
b. de Klant is per e-mail bereikbaar.
2. Etos is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Andere Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
3. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij andere verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
4. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens.

 

Artikel 4 - Aanbod derde partijen


1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Etos geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te wenden tot de klantenservice van Etos die een bemiddelende rol zal vervullen tussen de Klant en de Andere Verkoper. De koper erkent dat Etos uitsluitend een bemiddelende rol vervult en Etos op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

 

Artikel 5 - Bestelling en levering


1. Een Klant kan via het Platform een bestelling plaatsen voor een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden.
2. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant aan de Andere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 6 - Vergoeding en betaling


1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Andere Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Etos en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Etos.
2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Etos is gewezen op de te late betaling en Etos de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Etos om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
3. Het is Klant toegestaan Etos cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Andere Verkopers.
4. Andere Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan Etos verleend om in naam van Etos en met uitsluiting van de Andere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper.
5. Etos zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

 

Artikel 7 – Aanvullende bepalingen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s)


1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper, dan:
- verplicht de Klant zich de algemene voorwaarden van de desbetreffende Andere Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
- Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene voorwaarden van de desbetreffende Andere Verkoper;
- Is de Klant gerechtigd om een bestelling via Etos aan de Verkoper te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail van de aankoop van het product of, indien dit moment eerder valt, tot het moment van het verzilveren van het product (‘herroepingsrecht’). In sommige gevallen heeft de Verkoper van het herroepingsrecht uitgezonderd overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien. Deze uitzondering van het herroepingsrecht geldt in ieder geval voor e-tickets die een bepaalde periode zijn te verzilveren. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruikt gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Etos namens de Verkoper is bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugstorten.

 

Artikel 8 - Informatie en gebruik gegevens

1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Etos en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.
2. Etos is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAWgegevens, emailadres en telefoonnummer aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven. Ten slotte ontvangen we je bankrekeningnummer van onze betalingsdienstverlener en slaan dit op voor fraudebestrijding. Je bankrekeningnummer verwijderen we na enkele dagen tot een week.

 

Artikel 9. Diversen


1. Etos is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Etos artikelen van Andere Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Etos.
2. Wanneer door Etos gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers te eisen. te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Etos de Voorwaarden kopen bij andere verkopers op enig moment soepel toepast.
3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Etos vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
4. Etos is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Andere Verkopers op de Etos website niet langer ter beschikking te stellen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

1. Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de Etos website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Bekijk

Wij adviseren om Microsoft Internet Explorer 11 en lager niet te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze website adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari.