Actievoorwaarden Etos Social Media winactie


I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Social Media winactie’ (verder te noemen: de “Actie") van, Etos (onderdeel van Koninklijke Ahold Delhaize N.V.) Etos is gevestigd op de Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam.
 2. Etos is een gedeponeerde merknaam.
 3. De Actie heeft als doel door middel van een reactie op de social mediakanalen van Etos (Facebook, Instagram en TikTok) klanten in de gelegenheid te stellen een daarvoor beschikbaar gesteld product(set) te winnen.
 4. De Actie vindt op zondag plaats (de “Actieperiode”).
 5. De Organisatoren behouden zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Organisatoren worden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. De Organisatoren en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deel te nemen aan de Actie, gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 7. De actie wordt bekendgemaakt via de Instagram-pagina (@etos) of Facebook-pagina (@etos) van Etos.

 8. II. Deelname

 9. Deelnemer aan de Actie is een ieder die deelneemt aan de winactie op de Instagram en/of Facebook-pagina van Etos.
 10. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisatoren, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in Organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 11. Bij deelname aan de Actie is het van belang dat de deelnemer Etos volgt op Instagram, Facebook en/of TikTok.
 12. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien (18) jaar.
 13. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
 14. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt Etos de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. Etos bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van drie maanden na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 15. Indien deelnemer digitaal deelneemt aan de actie en wint, zullen zijn persoonsgegevens (naam + adres) gedeeld worden met de desbetreffende leverancier voor levering van de prijs.
 16. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behouden de Organisatoren zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

 17. III. Prijzen

 18. Iedere zondag zijn er verschillende prijzen te winnen. De hoeveelheid en waarde van het te winnen product/productset verschilt.
 19. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
 20. Een onafhankelijke en deskundige jury selecteert willekeurig de winnaar(s) uit het totaal aantal inzendingen. Met de winnaar wordt contact opgenomen via één van Etos’ social kanalen voor de levering van de prijs.
 21. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 22. De winnaars worden één (1) à twee (2) werkdagen na de start van de winactie bekendgemaakt via één van Etos’ social kanalen.
 23. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisatoren.
 24. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien lijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behouden de Organisatoren zich het recht om een andere winnaar te bepalen op de wijze zoals omschreven in deze actievoorwaarden, zonder daartoe verplicht te zijn.
 25. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisatoren.

 26. IV. Aansprakelijkheid

 27. Organisatoren zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 28. De Organisatoren en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 29. De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 30. De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisatoren verlenen geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 31. V. Slotbepalingen

 32. Alle intellectuele eigendomsrechten in de nieuwsbrief en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisatoren.
 33. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisatoren.
 34. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@etos.nl.
 35. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisatoren hebben deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
 36. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Zaandam worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 23 februari 2023

Artikel opslaan

Bekijk

Wij adviseren om Microsoft Internet Explorer 11 en lager niet te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze website adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari.